Back

 

 

 

Bygg själv. Framsidan.   Bygg själv. Baksidan.

 

 

 

© Radio & Television 1979
Omslagsfoto av Claes-Göran Flink, Kamerabild
Redigering och bearbetning: Gunnar Lilliesköld
Formgivning: Håkan Widestedt
Utgiven av Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1979
Tryckt hos Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1979
ISBN 91-7274-091-4

 

© Radio & Television 1979

Cover photo by Claes-Göran Flink, Kamerabild

Editing and revision: Gunnar Lilliesköld

Design: Håkan Widestedt

Published by Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1979

Printed at Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1979

ISBN 91-7274-091-4

 

 

 

 

Att själv bygga elektronikapparater kan vara givande ur
många synvinklar: Man kan spara pengar, man kan utfor-
ma utrustningen efter egna önskemål men framför allt är
det roligt. Elektronikbygge är ingen ny hobby. Allt sedan
starten av tidningen Populär Radio 1929 till dagens Radio
& Television har just elektronikbyggen varit ett uppskattat
och därför ständigt återkommande inslag. Vi har i den
femte av Radio & Televisions böcker i Bygg själv-serien
samlat några av de bästa byggbeskrivningarna från åren
1974 till 1979.

Elektroniken används idag inom oerhört många områ-
den. Därför specialiserar sig ofta den som bygger med
elektronik. Här har vi samlat beskrivningar inom några
specialområden såsom mätinstrument, radiostyrning,
amatörradio, bilelektronik, fotoelektronik i var sitt kapi-
tel. Dessutom finner du ett allmänt kapitel där sådana
konstruktioner som t ex inbrottslarm och en digitalvisan-
de termometer ingår. Olika svårighetsgrader finns repre-
senterade. Så finns t ex beskrivningar på både lättbyggda
mätinstrument och avancerade konstruktioner som en
sjukanals radiostyrning och en syntesstyrd transceiver för
2 m amatörband.

Det är min förhoppning att du skall finna byggen som
passar just dina intressen, ditt kunnande och din ekono-
mi.

Värm upp lödkolven och ge dig i kast med projekten!
Lycka till!

Gunnar Lilliesköld`s namnteckning

 Gunnar Lilliesköld

 

 

 

Radiostyrning  ..............................................   5

    Sändare. Av Inge Stendahl.   ............................   5

    Mottagare. Av Inge Stendahl.   ..........................  10

    Proportionalservo. Av Inge Stendahl.   ..................  15

    Servotester. Av Inge Stendahl.   ........................  18

    Laddningsaggregat. Av Inge Stendahl.   ..................  20

    Pulsstyrd glödstiftsdrivare. Av Inge Stendahl.   ........  24

Amatörradio  ................................................  28

    Transceiver för 2m bandet. Av Leif Algotson.   ..........  28

    Syntesgenerator för transceiver. Av Leif Algotson.   ....  41

    100 W slutsteg för 2m bandet. Av Bertil Ohlsson.   ......  52

    Vertikalantenn för 2m bandet. Av Bertil Ohlsson.   ......  57

    Mikrodatorstyrd morsenyckel. Av Bengt Grahn.   ..........  60

Bilelektronik  ..............................................  65

    Mager blandning kräver bättre gnista.  RT, 1976/12 ......  65

    Brytarlöst tändsystem. Av Walter Burger.  RT, 1976/12 ...  66

    Övervarvningsskydd för motorn.   ........................  70

    Varvräknare med lysdioder. Av Åke Holm.   ...............  71

    Laddningsaggregat för bilbatterier. Av Seved Martinsson.   73

    Instrument för batterikontroll. Av John Kruslock.   .....  75

Mätinstrument  ..............................................  78

    Svajmeter. Av Lennart Gilander.   .......................  78

    Instrument för bandspelartrimning. Av Lennart Gilander.    82

    Toppvoltmeter för bandspelaren. Av Åke Holm.   ..........  86

    Variabel dämpsats. Av Stig Hjort.   .....................  89

Allmänna byggen  ............................................  92

    Digital termometer. Av Ralph Löfberg.   .................  92

    Elektroniskt inbrottslarm. Av Ralph Löfberg.   ..........  96

    Ljudöverföring med IR.   ................................ 101

    Videoingång för tv-mottagaren. Av Åke Holm.   ........... 105

    Störningsdämpare för fm-mottagaren. Av Åke Holm.   ...... 109

    Stereoexpander med skiftregister. Av Leif Marenius.   ... 111

    Tillsats till stereoexpander. Av Leif Marenius.   ....... 117

Fotoelektronik  ............................................. 122

    Synksystem för S8-film. Av Arne Dahlberg.   ............. 122

    Indikator till ljudsynksystemet. Av Leif Marenius.   .... 138

    Synkpulsgenerator för ljudsynksystemet. Av Arne Dahlberg. 136

    Intervallutlösare för trickfilmning. Av Leif Marenius.    140

 

 

 

 

 

To build self electronic apparatus can be given out of many perspectives: You can save money, you can design the units after own wish, but above all it is fun. Electronic building is not a new hobby. Ever since the start of the magazine Populär Radio 1929 to the current days of Radio & Television has the electronic buildings just been an appreciated and therefore a constantly recurring part. We have in the fifth of Radio & Television's books in the Build self-series collected some of the best of the build instructions from the years 1974 to 1979.

 

The electronics is been used today in enormously many areas. For that reason specialize oneself often who is building with electronic. Here we have collected instructions within some specialize area as measure instrument, radio control, amateur radio, car electronic, photo electronic in separately chapter. Furthermore you find a generally chapter there such constructions as e.g. burglar alarm and a digital thermometer is included. Various degree of difficulty is represented. So are e.g. instructions for both easy build measure instrument and advanced constructions as a seven canals radio control and a synthesis controlled transceiver for 2 m amateur band.

 

This is my hope that you shall find buildings that will be suitable for yours interests just, your knowledge and your economy.

 

Heat up the soldering-iron and tackle the projects!

Good luck!

Gunnar Lilliesköld`s namnteckning

 Gunnar Lilliesköld

 

 

 

Radio control  ..............................................   5

    Transmitter. By Inge Stendahl.   ........................   5

    Receiver. By Inge Stendahl.   ...........................  10

    Proportional servo. By Inge Stendahl.   .................  15

    Servo tester. By Inge Stendahl.   .......................  18

    Charging aggregate. By Inge Stendahl.   .................  20

        Pulse-controlled glow plug driver. By Inge Stendahl.  ...  24

Amateur radio  ..............................................  28

    Transceiver för 2m bandet. Av Leif Algotson.   ..........  28

    Syntesgenerator för transceiver. Av Leif Algotson.   ....  41

    100 W slutsteg för 2m bandet. Av Bertil Ohlsson.   ......  52

    Vertikalantenn för 2m bandet. Av Bertil Ohlsson.   ......  57

    Mikrodatorstyrd morsenyckel. Av Bengt Grahn.   ..........  60

Car electronic  .............................................  65

    Mager blandning kräver bättre gnista.  RT, 1976/12 ......  65

    Brytarlöst tändsystem. Av Walter Burger.  RT, 1976/12 ...  66

    Övervarvningsskydd för motorn.   ........................  70

    Varvräknare med lysdioder. Av Åke Holm.   ...............  71

    Charging aggregate for car battery. By Seved Martinsson.   73

    Instrument for battery control. By John Kruslock.   .....  75

Measure instrument  .........................................  78

    Svajmeter. Av Lennart Gilander.   .......................  78

    Instrument för bandspelartrimning. Av Lennart Gilander.    82

    Toppvoltmeter för bandspelaren. Av Åke Holm.   ..........  86

    Variabel dämpsats. Av Stig Hjort.   .....................  89

Generally buildings  ........................................  92

    Digital thermometer. By Ralph Löfberg.   ................  92

    Elektroniskt inbrottslarm. Av Ralph Löfberg.   ..........  96

    Ljudöverföring med IR.   ................................ 101

    Videoingång för tv-mottagaren. Av Åke Holm.   ........... 105

    Störningsdämpare för fm-mottagaren. Av Åke Holm.   ...... 109

    Stereo expander with shift register. By Leif Marenius.  . 111

    Tillsats till stereoexpander. Av Leif Marenius.   ....... 117

Photo electronic  ........................................... 122

    Synksystem för S8-film. Av Arne Dahlberg.   ............. 122

    Indikator till ljudsynksystemet. Av Leif Marenius.   .... 138

    Synkpulsgenerator för ljudsynksystemet. Av Arne Dahlberg. 136

    Intervallutlösare för trickfilmning. Av Leif Marenius.    140

 

 

 

Tyvärr, jag får inte publicera radiosändaren etc, endast den pulsstyrda glödstiftsdrivaren, på grund av att toroid-kärnan Arnold, sändar-antennen CLC, MF-filter Toko 4100 (gul) och 4101 (vit) och 4102 (svart), etc inte finns att köpa längre från Transfunk.

 

Likaså kommer jag icke att publicera eller på ett annat sätt distribuera eller kopiera de övriga byggprojekten. Jag föreslår att du tar kontakt med konstruktören eller biblioteket.

 

 

 

Unfortunately, I can not publish the radio transmitter etc, only the pulse-controlled glow plug driver, because of you can not buy the toroidal core Arnold, transmitter antenna CLC, MF-filter Toko 4100 (yellow) and 4101 (white) and 4102 (black), etc. any longer from Transfunk.

 

Also, I will not publish or on another way distribute or copy the build projects on the other sides. I suggest that you take contact with the constructor or the library.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semo_mini_liten.jpg

 

 

Linkontrollmodell

SEMO MINI

Spännvidd: 410 mm

Konstruerad av Jan Olle Åkesson.

Avsedd för 0,8-1,5 cc motorer. Lämplig linlängd 8-10 mtr.

SVEN E. TRUEDSSON MODELLFLYGINDUSTRI AB · MALMÖ

 

 

Control-line model airplane 

SEMO MINI

Span: 410 mm

Constructed by Jan Olle Åkesson.

Designed for 0,8-1,5 cc motor. Suitable line lenght 8-10 mtr.

SVEN E. TRUEDSSON MODELLFLYGINDUSTRI AB · MALMÖ


 


Semo_mini_1_liten.gif Semo_mini_3_liten.gif
Semo_mini_2_liten.gif Semo_mini_4_liten.gif

 

 

Semo mini ritning

 

 

Semo_mini_bygganvisning_s1_liten.gif      Semo_mini_bygganvisning_s2_liten.gif

 

 

Semo_mini_langsida1_liten.gif      Semo_mini_langsida2_liten.gif

 

Semo_mini_kortsida_liten.gif

 

Semo_mini_liten.gif

 

Semo_mini_logotype_liten.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A_byggbeskrivning_s1_liten    A_byggbeskrivning_s2_liten   

A_byggbeskrivning_s3_liten    A_byggbeskrivning_s4_liten   

           

 

 

 

Hanno Prettner Röga modell.gif

 


The Easy Way - HF Antenna Systems
, by J. M. Haerle, WB5IIR. 

Aerials II, by Kurt N. Sterba & Lil Paddle.

WORLDRADIO BOOKS
2120 28th Street
Sacramento, CA 95818

916/457-3655

 

Another Look at Reflections, by  M. Walter Maxwell, W2DU/W8HKK.

 

The ARRL Antenna Book, by The American Radio Relay League, the national association for Amateur Radio.Varituner

Omräkningstabell  Omräkningstabell från dB till effekt- och spännings-/strömförhållande. dB to power- and tension-/current ratio.

Råd och anvisningar för tryckknappar, signallampor.tif

Termosåg

Philips oscilloscope PM 3226

Philips oscilloscope PM 3226P

OLTRONIX LABPAC B60-1T  General_description_s1 Circuit description s6-7 8-9 10-11 12-13 14

OLTRONIX LABPAC B202

Oltronix_labpac_B602D.tif

OLTRONIX RACPAC 150-1000 General_description_s3   s4-5 Circuit description 23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37

OLTRONIX STABPAC 15 30 MB MD 

OLTRONIX STABPAC 90

OLTRONIX STABPAC STP 120 A B

Oltronix_stabpac_2x40_2MA12_15-3_neg_reg.tif

Oltronix_stabpac_2x40_2MA12_15-3_ovp.tif

Oltronix_stabpac_2x40_2MA12_15-3_positive_reg.tif

Oltronix_stabpac_2x40_MA12_15-3_transformer_connection.tif

Oltronix_stabpac_42_18.tif

Oltronix_stabpac_42_65_120.tif

Oltronix_stabpac_42_65_120_.tif

Oltronix_stabpac_7_2MB15-0,2.tif

Oltronix_stabpac_7_MB_15-0,4.tif

Oltronix_stabpac_7_MB30-0,225.tif

Oltronix_stabpac_8.tif

Oltronix_stabpac_componenttabel.tif

Den galvaniska spänningsserien Hans_Sauer_Electrolytic_series.tif

Sentec_PA8.tif

Sentec_PA8_component.tif

Sentec_SC8.tif

Sentec_SC8_component.tif

Sentec_TU_SD3_1.tif

Sentec_TU_SD3_2.tif

Svetslikriktare.pdf

Svetslikriktare_LHK_130.pdf

Svetslikriktare_LHK_130_kretsschema.tif

Svetslikriktare_Schweissgleichrichter_WIG.pdf

Svetslikriktare_TIG.pdf

Svetslikriktare_Welding_rectifier_TIG.pdf

Svetstransformator_THG_140.pdf

Headset schematic wiring pinout Sennheiser momentum 2, Samsung, Doro.tif

Universalinstrument_H_B_ELIMA_Elavi_5_n.pdf

Spänningstestare_med_fasföljdskontroll_Chauvin_Arnoux_CA_760.pdf

Zangenmessgerate_M_5110_und_M_5111.pdf

H.E.M.E._1000.pdf

Clip-on_Ammeter_H.E.M.E._1000.pdf

Clip-on_Ammeter_H.E.M.E._1000_Svenska.pdf

Spisvarnare_spisbrytare1.gif

Spisvarnare_spisbrytare2.gif

Spisvarnare_spisbrytare3.gif

Spisvarnare_spisbrytare4.gif

Accumulatorladdare_110VDC.pdf

Radio equipment directive Netgear
137 years of solid-state electronics   Sorry, I can not publish this article, but "... Dr Julius Lilienfeld of Germany secured a US. patent (figure 2) for his invention in 1926." --- "He demonstrated his remarkable tubeless radio receiver on many occasions..." Published in Elektor 4/2011 on page 76 to 77.  Downloading of this magazine article is reserved for registered users only.Sorry, no more schematic diagrams then this. No idea about where to find more. Write down the structure to get a grasp of the function... but it will look like a ball of yarn...Boken Klart för tryck av Åke Hallberg.  Boken Klart för tryck av Åke Hallberg.


Ready to print by Åke Hallberg.
Basic graphic knowledge...


Klart för tryck av Åke Hallberg.
Grafisk grundkunskap... för alla som sysslar med trycksaker. En bok om manus, original, format, typografi, fotosättning, reproduktion, bildhantering och tryckmetoder. Färdigställande av original, gnuggteknik, korrekturläsning, copyright, omfångsberäkning och trycksaksbeställning.
Spektras hanboksserie. ISBN 91-7136-397-1. Sättning och repro: Bokförlaget Spektra, Halmstad. Tryckning: Berlings Grafiska AB, Arlöv, 1989.

 

L/C Meter IIB

L/C Meter IIB. Inductance/capacitance meter by Neil Wayne Heckt. Kit or assembled at Almost All Digitial Electronics, ? http://www.aade.com/ ?

 

Capacitor ESR tester

ESR-testare för kondensatorer by Flemming Jensen. Den gode, den onde, den läckande...


Capacitor ESR tester by Flemming Jensen. The good, the bad and the leaky...


Elektor Electronics, 9/2002, s14-19. Allt om elektronik,  8/2002, s6-11. Buy the PDF article at ? http://www.elektor-electronics.co.uk/ ?  Only the PCB (PCB order code 012022-1) no kit, at ? http://www.thepcbshop.com/ ? Problem to buy Multicomp type BC4 (Farnell # 645-758)? Try OKW, model P, A9060019. But the PCB is to big (remove 2-3 mm) and LCD is not in center and the distance is to short (increase with a tube), but it will work...

 

Spectrum analyzer/monitor receiver and tracking generator

Spectrum analyzer/monitor receiver (2-2150 MHz) and tracking generator (2-500 MHz) by Murray Barlowe, WA2PZO. The "Poor Man's Spectrum Analyzer". Modular kit at ? http://www.science-workshop.com/ ?


Spectrum analyzer and tracking generator


Spectrum analyzer and tracking generator (50 kHz - 70 MHz) by Wes Hayward, w7zoi. Maby soon a kit at  ?
http://www.kangaus.com/  ?


Power meter W7ZOI AD8307

Simple RF-power measurement. Making power measurement from nanowatts to 100 watts is easy with these simple homebrewed instruments! by Wes Hayward, W7ZOI, and Bob Larkin, W7PUA. June 2001 QST ARRL. Kanga US, 3521 Spring Lake Drive, Findlay, OH 45840, 419-423-4604. 73 - Bill - N8ET.


 
Önskar du köpa metall? Du you want to buy alloy?

Smältsäkring Temperatursäkring Termosäkring Thermal fuse 4822 252 20007 Fusible Alloys
LowMeltingPoint212ALLOY Low Melting Point Bismuth Based Ingot 212 ALLOY  $15.09  ca 0,55 kg
LowMeltingPoint255ALLOY Low Melting Point Bismuth Based Ingot 255 ALLOY  $14.29  ca 0,55 kg
Subtotal: $29.38  Shipping Cost: $17.99   Grand Total: $47.37 

http://www.rotometals.com/Low-Melting-Alloys-s/21.htm
Grand Total: 306,60 SEK / ca 1,1 kg = 0,28 SEK/g + 0,14 SEK/g + frakt = 0,42 + frakt.


 

 

A picture from a real-time spectrum analyzer:

 

En bild från en Real-Time Spectrum Analyzer: tek_swe_20081114_newsletter.jpg

 

... but the dream is the MDO3014 + MDO3SA + TPA-N-PRE or the RSA306B...

 

... or the iCom COMMUNICATIONS RECEIVER IC-R8600
EUR Version
, 10 kHz to 3 GHz Super Wideband Coverage. Exciting Innovation in the Professional Communications Receiver World.

 

The IC-R8600 is a super wideband 10 kHz to 3 GHz communication receiver

COMMUNICATIONS RECEIVER IC-R8600


Wide-band WebSDR.


On the page http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
you can listen to and control a short-wave receiver
located at the amateur radio club ETGD at the University of Twente.

Radiomuseets KiwiSDR-mottagare / KiwiSDR receiver SK6RM:   http://sk6rm.ddns.net:8073/
Du måste vara en medlem för att få ett lösenord. / You must be a member to get a password.


Källa / Source: Radiomuseet i Göteborg